четвъртък, 24 септември 2015 г.

AuridA Exemplo Dux


AuridA

Exemplo DuxArs Ego Dixit...
І. ПРИНЦИПИ:
1. Регистрация:
AuridA е организация, регистрирана според действащото законодателство като Сдружение с нестопанска цел, което урежда юридическите, финансови и обществени задължения.

2. Предмет:
Структуриране и популяризиране на общодостъпен Път за духовно и физическо усъвършенстване, чрез достигане на високо ниво на Осъзнаване* и Овладяване на Реални Практически Умения.

3. Вид:
AuridА е общност от хора със сходни цели и начин на мислене, събрани на доброволен принцип.
Тя не е тайна, политическа, религиозна или стопанска структура, а пространство, което създава възможност за изучаване и овладяване Принципите на Езотеричното Познание и Структуриращите Изкуства**.
AuridА е ядрото на Сферата на Познанието, което обединява и допълва двете предходни сфери Универсалните Изкуства –  UniversitaS и Виталните Изкуства - VitalitaS.

4. Кредо:
Vitalis Infinitus Spiritus – Безкрайните Възможности на Духа!

А. Мото:
Prudentia, Doctrina et Potentia - Мъдрост, Познание и Сила!
Това са трите Структуриращи сили в дейността на AuridА. Те създават Хармонията, към която се стреми всеки Аuridex (член на AuridA) – да владее и да използва Силата на Познанието само по Пътя на Мъдростта, защото Мъдростта е Познание, а Познанието е Сила. Това не е само философски възглед, а и практически принцип, защото Силата е енергията провокираща и реализираща събитията, Познанието дава възможността да разполагаш с повече варианти, а Мъдростта е изкуството да направиш правилния избор.

В. Девиз:
Ars Ego Dixit… – Изкуството Съм Аз, казва ... (всеки извървял Пътя на Мъдростта)!

5. Цели:
Предоставяне на възможност, всеки желаещ свободно да изучава Принципите на Структуриращите Изкуства и овладявайки ги, да открие своя личен път за реализация.
Събиране на хора, не само търсещи Познание, но и желаещи да го прилагат на практика и готови да променят себе си.
Придобиване на Познания, практически приложими в ежедневието, повишаващи възможностите за справяне с всяка житейска ситуация.
Овладяване на Изкуства, осигуряващи максимална свобода и реализация на личността в духовен и физически план.
Обучаване на Инструктори, превърнали Принципите на Структуриращите Изкуства в начин на живот, които да продължат да развиват и предават Познанието на AuridА.
Популяризиране на съвременна, гъвкава, динамична, практична и общодостъпна система за повишаване нивото на личната култура в областта на Себепознанието.
Възстановяване на Изгубеното Познание.

ІІ. УСТРОЙСТВО:

6. Членство:

А. Прием:
Всеки Quaritor (Търсач на Истината) може да стане  член на AuridА Auridex Metamorphus при следните условия:
1.     Ако приема за реално съществуването на FAU***
2.     Ако е навършил 16 г. (за жени) и 13 г. (за мъже). За ненавършилите пълнолетие се изисква писмено разрешение от пълноправен родител-настойник.
3.     Ако, след като се запознае детайлно с Устава – Aurida Exemplo Dux и Моралния кодексDux Exmos Aurores, прецени че чрез Познанието на AuridA ще открие Своя Път.
За да заяви своето желание за членство, е достатъчно Quaritor-ът да попълни TestamentumПисмен Спомен на неговите представи за принципни понятия, в момента преди да започне обучението си.
След три месеца участие в процеса на обучение и последвало категорично решение за членство в AuridА, Quaritor-ът се приема за Auridex Metamorphus (м.)/ Auridatrix Metamorphus (ж.).****

Б. Прекратяване на членство:
ü  Напускане:
Всеки Auridex може да напусне доброволно по всяко време, след като представи на Съвета мотивите си.  Ако реши след време да поднови членството си, той извървява отново пътя на Quaritor.
ü  Самоизключване:
-         Auridex, който не е посещавал AuridА три последователни месеца, се самоизключва.
-         Auridex, който не е заплащал членския си внос три последователни месеца, се самоизключва.
ü  Изключване:
Ако Аuridex наруши 13 съвета от Моралния кодекс Dux Exmos Aurores, членството му може да бъде прекратено.
Условията за членство не подлежат на промяна.

7. Членски внос:
Членски внос заплащат само приетите за Auridex-и. Членският внос важи за всички Auridex-и независимо от постигнатите нива, степени и длъжност. Членският внос за навършилите 18 г. е 9 лв. месечно, а за ненавършилите – 6 лв. месечно.

8. Обучение:
Обучението в Aedes AuridА е организирано на клубен принцип. Желаещите да изучават и овладеят Принципите на Структуриращите Изкуства се събират няколко пъти седмично в учебна залаAedes (дом, зала, сграда). За да има реално развитие, Auridex-ът трябва да участва в обучението минимум веднъж месечно. Занятията се водят от инструктори (вътрешни и външни). Познанието на AuridA обхваща три комплексни дисциплини – Energologia, Pulsologia и Libristica. От тях произлизат 17 Структуриращи Изкуства.  Обучението се провежда на три основни нива. Преминаването на по-горно ниво се осъществява само при реалното теоретично и практическо овладяване на предходното.
Всеки Auridex би могъл да задълбочи и детайлизира познанията си в желаните от него Изкуства. Това е въпрос на личен избор, определящ индивидуалния път на развитие.

А. Основни нива на обучение:
І Ниво – Auridex Metamorphus Oculetus – Овладяване Принципите на UniversitaSСферата на Универсалните Изкуства: ЕlementesИзкуствoтo на Елементите, Structulogia Изкуството на Движението и Структурирането на Енергията, CrystallogiaИзкуството на Кристалите; Принципите на VitalitaSСферата на Виталните Изкуства: iVi – Изкуството на храненето, uSu –Изкуството за физическото усъвършенстване; Принципите на AuridAСферата на Комплексните Изкуства: SanosollerS – Изкуството на Финното лечение.

ІІ Ниво – Auridex Metamorphus Illumis – Овладяване Принципите на UniversitaSСферата на Универсалните Изкуства: GematriaИзкуствoтo на Числата, Runes Изкуството на Руните; Принципите на VitalitaSСферата на Виталните Изкуства: claVis – Изкуството на Индивидуалните Енергийни Характеристики, auxiLiaris Изкуството за Индивидуален Енергиен Баланс; Принципите на AuridAСферата на Комплексните Изкуства: ExE – Изкуството на Психиката.

ІІІ Ниво Auridex Metamorphus Auror – Овладяване Принципите на UniversitaSСферата на Универсалните Изкуства: AstrologiaИзкуствoтo на Звездите, Symbolica Изкуството на Символите; Принципите на VitalitaSСферата на Виталните Изкуства: enSis – Изкуството на Меча, ConcordiA Изкуството за Хармонизиране на Енергията при Външен Агресор; Принципите на AuridAСферата на Комплексните Изкуства: MediuM – Изкуството на Свръхсетивната Комуникация.

Б. Степени на обучение:
Всяко Изкуство има 3 степени: Ineo, Doctus и Instructus.
Всеки тест за преминаване в следваща Степен или изпит за преминаване в следващо Ниво се провежда от седемчленна комисия.
С. Последно ниво/Последна степен - Auridex Aurex:
Auridex Aurex е Auridex достигнал степен Instructus на ниво Auridex Metamorphus Auror и превърнал Принципите на Структуриращите Изкуства в Хармоничен Начин на Живот.

9. Организация на дейността:
Организацията  на дейността се осъществява от Общо събрание, Magis и Съвет - Consilium Auridae.

А. Magis
Magis-ът е ядрото на Consilium Auridae.
Той не упражнява реална изпълнителна власт, но има право да съветва Consilium Auridae и да съблюдава за правилната му работа. При забелязване на отклонения и грешки, има право да свиква извънредно Общо събрание. Ако проблемите се задълбочат, Magis-ът може да предизвика преждевременни избори за нов Съвет.
Ако започне да спекулира с правата си и да обслужва користни цели, ако наруши три съвета от Моралния кодекс, Magis-ът трябва да бъде сменен! Съветът Consilium Auridae трябва незабавно да свика Общо събрание и да обяви извънредни избори!
На всеки 16 години постигналите най-високо ниво на Познание провеждат редовни избори за нов Magis.

Б. Съвет Consilium Auridae:
Consilium Auridae систематизира, организира и материализира Познанието на Aurida чрез Съветници – Consiliares Fortes (Силни съветници) и Consiliares Adiutes (съветници Помощници/ Секретари).***** При встъпването си в длъжност всеки Consiliarius приема Magis-а за свой водач. СъветътConsilium Auridae  се ръководи на принципа на равнопоставени членове, които взимат решения чрез гласуване. В Съвета всеки Consiliarius има еднакви права – съответно при гласуване има право на един глас независимо от длъжността, която изпълнява.
За Съвета – Consilium Auridae се провеждат избори веднъж на 4 години. Членовете се избира при тайно гласуване.
За Consilium Auridae се предлагат Auridex-и независимо от нивото и степента на обучение, което имат. Важен критерий са потенциала и качествата, с които могат да допринесат за развитието на AuridА.
Consiliarius, който наруши седем съвета от Моралния кодекс трябва да бъде сменен!

10. Знак:
Знакът на школата е кръг от бял метал, в който са вписани хексаграма и триъгълник от жълт метал, а в него е homo aureus енергийния човек. Този знак е идентификационния символ на AuridА в общественото пространство.
Значките за  различните нива се изработват от сребро, бяло и жълто злато. В тях не присъства homo aureus.

11. Промени в AuridA Exemplo Dux:
 AuridA Exemplo Dux може да се променя само от Magis-a и Consilium Auridae и то ако промените не противоречат на Моралния кодекс Dux Exmos Aurores.

12. Прекратяване на дейност:
Ако Magis-ът и Consilium Auridae променят AuridA Exemplo Dux, нарушавайки дори един от съветите в Моралния кодекс Dux Exmos Aurores или Условията за членство, AuridA трябва незабавно да прекрати дейността си до намиране на форма, гарантираща запазване Чистотата на Познанието.

ІІІ. СМИСЪЛ:

13. Реалност:

Човешкият Живот  
обикновено протича и Без Всичко Това,
но чрез Познанието на AuridA
Може да Придобиe Съвсем Друг Смисъл
и вървенето по Пътя на Мъдростта
Реално да се Превърне в
Хармоничен Начин на Живот
VirT.
Дали има Смисъл
и  Коя Реалност си Избира –
Нека Всеки Прецени Сам
Със Спокойно Сърце
И Свободна Душа!

* Осъзнаванеразбирането на механизмите и обстоятелствата, предизвикващи и направляващи Битието.
** структуриращите Изкустваизкуствата определящи и боравещи с основните характеристики на всяка форма на видимия и невидимия свят. Изучаването им дава познанието за Принципите, изграждащи Вселената – респективно и малката част от нея, която обитаваме
*** FAU – духовните водачи, учители и покровители на човечеството
**** Auridex / Auridatrix – мъжки и женски род за наименованието за член на AuridA. За улеснение по-нататък в Устава ще се използва само мъжки род, но смисълът трябва да се разбира и в двата

***** Consiliares Adiutes – Съветниците Помощници/Секретари също имат мъжки и женски род – Consiliarus Adiutor и Consiliaria Adiutrix

сряда, 13 февруари 2013 г.

Auror


02.07.2009
07 ч.
Париж

Да си Auror 
не е звание или титла, 
а състояние на духа и начин на мислене:

1.    Auror-ът не се Страхува от Смъртта, 
защото знае, че това не е Единствения му Живот!

2.    Auror-ът не се Страхува от Грешките, 
защото знае, че се е родил, за да се Учи от Тях!

3.    Auror-ът не се Страхува или Срамува от Недостатъците си, 
защото знае, че Те ще му покажат 
Верния Път към Себепознанието и Самоусъвършенстването!

4.    Auror-ът не се Страхува от Трудностите в Живота,
 защото знае, че Животът е Приключение, 
в което можеш да разбереш Реално 
до къде си достигнал, 
а Трудностите провокират 
Твоето Развитие по 
Пътя на Духа!

петък, 25 май 2012 г.

Testamentum

Testamentum

Име:
Рождена дата:
Професия:
Контакт: (email)

1. В какво вярвате?

2. Защо искате да следвате пътя на AuridA?

3. Какво очаквате да намерите в AuridA?

4. Какво не искате да намерите в AuridA?

5. Как си представяте своето развитие в AuridA?

6. На какви въпроси очаквате да откриете отговорите в AuridA?

7. Задайте един от тях – този, който смятате за най-съществен и труден!

Ако искате да изучавате Изкуството на Хармонията по Пътя на AuridA - 
копирайте, попълнете и изпратете на адрес: 
lavrados@gmail.com

DUX EXMOS AURORES

Морален Кодекс

DUX EXMOS AURORES

ИЗПОЛЗВАЙ СИЛАТА НА ПОЗНАНИЕТО ПО ПЪТЯ НА МЪДРОСТТА!

1.       ПОЗНАНИЕТО Е БЕЗКРАЙНО.
2.       ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР.
3.       ПОЗНАНИЕТО Е ЗА ВСИЧКИ.
4.       ТОЛЕРАНТНОСТТА Е КЛЮЧ КЪМ ХАРМОНИЯТА.
5.       ЧИСТОТАТА НА ПОЗНАНИЕТО ОПРЕДЕЛЯ ПЪТЯ КЪМ ХАРМОНИЯТА.
6.       НЕ ОТНЕМАЙ ПРАВАТА НА СЪДБАТА.
7.       ДУМАТА ИЗРАЗЯВА ДУХА.
8.       ПОЗНАНИЕТО НЕ ДАВА ПРАВО НА ВЛАСТ.
9.       НЕ СЕ ВЕЛИЧАЙ.
10.    НЕ АБСОЛЮТИЗИРАЙ ПРЕХОДНОТО.
11.    УВАЖАВАЙ, НО НЕ СЛЕДВАЙ СЛЯПО.
12.    ОТГОВОРНОСТТА Е НА МОЖЕЩИТЕ.
13.    ПЪТЯТ НА ПОЗНАНИЕТО Е ИНДИВИДУАЛЕН.
14.    ПРЕМИНАВАНЕТО НА СЛЕДВАЩО НИВО Е ОВЛАДЯВАНЕТО НА ПРЕДХОДНОТО.
15.    ПРЕДАВАЙ СВОБОДНО САМО ТОВА, КОЕТО ВЛАДЕЕШ.
16.    БАЛАНСЪТ НА МАТЕРИЯТА Е ЧАСТ ОТ ХАРМОНИЯТА.
17.    ТЪРСИ ХАРМОНИЯТА, БЕЗ ДА НАРАНЯВАШ.
18.    ПОМАГАЙ, КОГАТО ПОМОЩТА ТИ Е ЖЕЛАНА.
19.    УЛОВИ МИГА.

20.    ЖИВЕЙ В ИСТИНА.

ТЕЗИ СЪВЕТИ

НЕ БИВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ

НИКОГА!

вторник, 24 април 2012 г.

Quaritor

Ако искаш

отговори да получиш

и живота си да промениш - 

Хармония

от Сила, Познание и Мъдрост

трябва ти да 

сътвориш!