четвъртък, 4 април 2019 г.

Doctrina Rhythmologia

Doctrina

Rhythmologia 


ЯНУАРИ + ФЕВРУАРИ:                                         MEMORIA
МАРТ:                                                                      MULTIFER
АПРИЛ:                                                                   MENTORIUM
МАЙ:                                                                        SANOSOLUS
ЮНИ:                                                                         MEDIUM
СЕПТЕМВРИ:                                                          ELEMENTES
ОКТОМВРИ:                                                         CRYSTALLOGIA
НОЕМВРИ:                                                              SUMBOLUM
ВСЕКИ МЕСЕЦ ПО ВЕДНЪЖ:                              ASTROLOGIA          
ВСЕКИ ДЕН:                                  NUMEROLOGIA, RUNES, ARTES VITALITAS

четвъртък, 24 септември 2015 г.

AuridA Exemplo Dux


AuridA

Exemplo DuxVeritas Liberabit Vos
І. ПРИНЦИПИ:
1. Регистрация:
AuridA е организация, регистрирана според действащото законодателство като Сдружение с нестопанска цел, което урежда юридическите, финансови и обществени задължения.

2. Предмет:
Структуриране и популяризиране на общодостъпен Път за духовно и физическо усъвършенстване, чрез достигане на високо ниво на Осъзнаване* и Овладяване на Реални Практически Умения.

3. Вид:
AuridА е общност от хора със сходни цели и начин на мислене, събрани на доброволен принцип.
Тя не е тайна, политическа, религиозна или стопанска структура, а Академия, която дава възможност за изучаване и овладяване на най-високо ниво на Принципите на Езотеричното Познание и Рационалните Изкуства** чрез сливане на Източните и Западните Традиции, оформяне на Нов, Съвременен Подход към Универсалните Истини и Възстановяване на Древното Познание за Вселената.
AuridА е ядрото на Сферата на Познанието, което оформя Комплексните Изкуства и  допълва двете предходни сфери Универсалните Изкуства –  UniversaliS и Виталните Изкуства - VitalitaS.

4. Кредо:
Vitalis Infinitus Spiritus –  Възможностите са Безкрайни за Духа!

А. Мото:
Prudentia, Doctrina et Potentia - Мъдрост, Познание и Сила!
Това са трите Структуриращи сили в дейността на AuridА. Те създават Хармонията, към която се стреми всеки aurid (член на AuridA), да владее и да използва Силата на Познанието само по Пътя на Мъдростта, защото Мъдростта е Познание, а Познанието е Сила. Това не е само философски възглед, а и практически принцип, защото Силата е енергията провокираща и реализираща събитията, Познанието дава възможността да разполагаш с повече варианти, а Мъдростта е изкуството да направиш правилния избор.

В. Девиз:
Veritas Liberabit VosИстината ще Ви Освободи!

5. Цели:
Предоставяне на възможност, всеки желаещ свободно да изучава Принципите на Рационалните Изкуства и овладявайки ги, да открие своя личен път за реализация.
Събиране на хора, не само търсещи Познание, но и желаещи да го прилагат на практика и готови да променят себе си.
Придобиване на Познания, практически приложими в ежедневието, повишаващи възможностите за справяне с всяка житейска ситуация.
Овладяване на Изкуства, осигуряващи максимална свобода и реализация на личността в духовен и физически план.
Обучаване на Инструктори, превърнали Принципите на Рационалните Изкуства в начин на живот, които да продължат да развиват и предават Познанието на AuridА.
Популяризиране на съвременна, гъвкава, динамична, практична и общодостъпна система за повишаване нивото на личната култура в областта на Себепознанието.
Възстановяване на Изгубеното Познание.

ІІ. УСТРОЙСТВО:

6. Членство:

А. Прием:
Всеки Quaritor (Търсач на Истината) може да стане  член на AuridА – Аurid Metamorphus при следните условия:
1.     Ако приема за реално съществуването на FAU***
2.     Ако е навършил 16 г. (за жени) и 13 г. (за мъже). За ненавършилите пълнолетие се изисква писмено разрешение от пълноправен родител-настойник.
3.     Ако, след като се запознае детайлно с Устава – Aurida Exemplo Dux и Моралния кодексDux Exmos Aurores, прецени че чрез Познанието на AuridA ще открие Своя Път.
За да заяви своето желание за членство, е достатъчно Quaritor-ът да попълни TestamentumПисмен Спомен на неговите представи за принципни понятия, в момента преди да започне обучението си.
След три месеца участие в процеса на обучение и последвало категорично решение за членство в AuridА, Quaritor-ът се приема за Aurid Metamorphus.

Б. Прекратяване на членство:
ü  Напускане:
Всеки aurid може да напусне доброволно по всяко време, след като представи на Съвета мотивите си.  Ако реши след време да поднови членството си, той извървява отново пътя на Quaritor.
ü  Самоизключване:
-   aurid, който не е посещавал AuridА три последователни месеца, се самоизключва.
-    aurid, който не е заплащал членския си внос три последователни месеца, се самоизключва.
ü  Изключване:
Ако aurid наруши 13 съвета от Моралния кодекс Dux Exmos Aurores, членството му може да бъде прекратено.
Условията за членство не подлежат на промяна.

7. Членски внос:
Членски внос заплащат само приетите за aurid. Членският внос важи за всички, независимо от постигнатите нива, степени и длъжност. Членският внос за навършилите 18 г. е 9 лв. месечно, а за ненавършилите – 6 лв. месечно.

8. Обучение:
Обучението в Academia AuridА е организирано на клубен принцип. Желаещите да изучават и овладеят Принципите на Рационалните Изкуства се събират няколко пъти седмично в учебна залаAedes (дом, зала, сграда). За да има реално развитие, всеки aurid  трябва да участва в обучението минимум веднъж месечно. Занятията се водят от инструктори (вътрешни и външни). Познанието на AuridA обхваща три комплексни дисциплини – Energologia, Rhythmologia и Librologia. От тях произлизат 17 Рационални Изкуства.  Обучението се провежда на три основни нива. Преминаването на по-горно ниво се осъществява само при реалното теоретично и практическо овладяване на предходното.
Всеки aurid би могъл да задълбочи и детайлизира познанията си в желаните от него Изкуства. Това е въпрос на личен избор, определящ индивидуалния път на развитие.

А. Основни нива на обучение:
І Ниво – Metamorphus Oculeus Метаморфозата на Проглеждането, която включва овладяване Принципите на UniversaliSСферата на Универсалните Изкуства: ЕlementesИзкуствoтo на Елементите, Multifer Изкуството на Движението и Структурирането на Енергията, CrystallogiaИзкуството на Кристалите; Принципите на VitalitaSСферата на Виталните Изкуства: iVi – Изкуството на храненето, uSu – Изкуството за физическото усъвършенстване; Принципите на AuridAСферата на Комплексните Изкуства: SanosoluS – Изкуството на Самолечението.

ІІ Ниво – Metamorphus Auxor – Метаморфозата на Усилването, която включва овладяване Принципите на UniversaliSСферата на Универсалните Изкуства: NumerologiaИзкуствoтo на Числата, Runes Изкуството на Руните; Принципите на VitalitaSСферата на Виталните Изкуства: claVis – Изкуството на Индивидуалните Енергийни Характеристики, sphAERifer – Изкуството на Енергийния Баланс; Принципите на AuridAСферата на Комплексните Изкуства: MentoriuM – Изкуството на Психиката.

ІІІ Ниво  Metamorphus Auror – Метаморфозата на Просветлението, която включва овладяване Принципите на UniversaliSСферата на Универсалните Изкуства: AstrologiaИзкуствoтo на Звездите, Sumbolum Изкуството на Символите; Принципите на VitalitaSСферата на Виталните Изкуства: auxIfex – Изкуството на Меча, concOrdis  Изкуството за Хармонизиране на Енергията при Външен Агресор; Принципите на AuridAСферата на Комплексните Изкуства: MediuM – Изкуството на Свръхсетивната Комуникация.

Б. Степени на обучение:
Всяко Изкуство има 3 степени: Ineo, Doctor и Instructus.
Всеки тест за преминаване в следваща Степен или изпит за преминаване в следващо Ниво се провежда от седемчленна комисия.
С. Последно ниво/Последна степен - Aurix:
Aurix е всеки aurid достигнал степен Instructus на ниво Metamorphus Auror и превърнал Принципите на Рационалните Изкуства в Хармоничен Начин на Живот - VirT.

Девиз на Aurix е:
Ars Ego Dixit… – Изкуството Съм Аз, Казва ... (Aurix - извървял Пътя на Мъдростта)!

9. Организация на дейността:
Организацията  на дейността се осъществява от Общо събрание, Dux и Съвет - Consilium Potentatus.

А. Dux
Dux е ядрото на Consilium Potentatus.
Той не упражнява реална изпълнителна власт, но има право да съветва Consilium Potentatus и да съблюдава за правилната му работа. При забелязване на отклонения и грешки, има право да свиква извънредно Общо събрание. Ако проблемите се задълбочат, Dux може да предизвика преждевременни избори за нов Съвет.
Ако започне да спекулира с правата си и да обслужва користни цели, ако наруши три съвета от Моралния кодекс, Dux трябва да бъде сменен! Съветът Consilium Potentatus трябва незабавно да свика Общо събрание и да обяви извънредни избори!
На всеки 16 години постигналите най-високо ниво на Познание провеждат редовни избори за следващ Dux.

Б. Съвет Consilium Potentatus:
Consilium Potentatus систематизира, организира и материализира Познанието на Aurida чрез Consiliares (Съветници) –  Potentis (Силни) и Adiutes (Помощници). При встъпването си в длъжност всеки Consiliarius приема Dux за свой водач. СъветътConsilium Potentatus  се ръководи на принципа на равнопоставени членове, които взимат решения чрез гласуване. В Съвета всеки Consiliarius има еднакви права – съответно при гласуване има право на един глас независимо от длъжността, която изпълнява.
За Съвета – Consilium Potentatus се провеждат избори веднъж на 4 години. Членовете се избира при тайно гласуване.
За Consilium Potentatus се предлагат членове на AuridА независимо от нивото и степента на обучение, което имат. Важен критерий са потенциала и качествата, с които могат да допринесат за развитието на Познанието.
Consiliarius, който наруши седем съвета от Моралния кодекс – трябва да бъде сменен!

10. Знак:
Знакът на школата е кръг от бял метал, в който са вписани хексаграма и триъгълник от жълт метал, а в него е homo aureus енергийния човек. Този знак е идентификационния символ на AuridА в общественото пространство.
Значките за  различните нива се изработват от сребро, бяло и жълто злато. В тях не присъства homo aureus.

11. Промени в AuridA Exemplo Dux:
 AuridA Exemplo Dux може да се променя само от Dux и Consilium Potentatus и то ако промените не противоречат на Моралния кодекс Dux Exmos Aurores.

12. Прекратяване на дейност:
Ако Dux и Consilium Potentatus променят AuridA Exemplo Dux, нарушавайки дори един от съветите в Моралния кодекс Dux Exmos Aurores или Условията за членство, AuridA трябва незабавно да прекрати дейността си до намиране на форма, гарантираща запазване Чистотата на Познанието.

ІІІ. СМИСЪЛ:

13. Реалност:

Човешкият Живот  
обикновено протича и Без Всичко Това,
но чрез Познанието на AuridA
Може да Придобиe Съвсем Друг Смисъл
и вървенето по Пътя на Мъдростта
Реално да се Превърне в
Хармоничен Начин на Живот
VirT.
Дали има Смисъл
и  Коя Реалност си Избира –
Нека Всеки Прецени Сам
със Спокойно Сърце
и Свободна Душа!

* Осъзнаванеразбирането на Принципите, Структуриращи Битието

** Рационалните Изкустваизкуствата осигуряващи рационално практикуване на Универсалното Познание. Овладяването им дава възможност за реална Еволюция на всички нива - Материя, Енергия и Дух.

*** FAU – духовните водачи, учители и покровители на човечеството
сряда, 13 февруари 2013 г.

Auror


02.07.2009
07 ч.
Париж

Да си Auror 
не е звание или титла, 
а състояние на духа и начин на мислене:

1.    Auror-ът не се Страхува от Смъртта, 
защото знае, че това не е Единствения му Живот!

2.    Auror-ът не се Страхува от Грешките, 
защото знае, че се е родил, за да се Учи от Тях!

3.    Auror-ът не се Страхува или Срамува от Недостатъците си, 
защото знае, че Те ще му покажат 
Верния Път към Себепознанието и Самоусъвършенстването!

4.    Auror-ът не се Страхува от Трудностите в Живота,
 защото знае, че Животът е Приключение, 
в което можеш да разбереш Реално 
до къде си достигнал, 
а Трудностите провокират 
Твоето Развитие по 
Пътя на Духа!

петък, 25 май 2012 г.

Testamentum

Testamentum

Име:
Рождена дата:
Професия:
Контакт: (email)

1. В какво вярвате?

2. Защо искате да следвате пътя на AuridA?

3. Какво очаквате да намерите в AuridA?

4. Какво не искате да намерите в AuridA?

5. Как си представяте своето развитие в AuridA?

6. На какви въпроси очаквате да откриете отговорите в AuridA?

7. Задайте един от тях – този, който смятате за най-съществен и труден!

Ако искате да изучавате Изкуството на Хармонията по Пътя на AuridA - 
копирайте, попълнете и изпратете на адрес: 
lavrados@gmail.com

DUX EXMOS AURORES

Морален Кодекс

DUX EXMOS AURORES

ИЗПОЛЗВАЙ СИЛАТА НА ПОЗНАНИЕТО ПО ПЪТЯ НА МЪДРОСТТА!

1.       ПОЗНАНИЕТО Е БЕЗКРАЙНО.
2.       ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА СВОБОДЕН ИЗБОР.
3.       ПОЗНАНИЕТО Е ЗА ВСИЧКИ.
4.       ТОЛЕРАНТНОСТТА Е КЛЮЧ КЪМ ХАРМОНИЯТА.
5.       ЧИСТОТАТА НА ПОЗНАНИЕТО ОПРЕДЕЛЯ ПЪТЯ КЪМ ХАРМОНИЯТА.
6.       НЕ ОТНЕМАЙ ПРАВАТА НА СЪДБАТА.
7.       ДУМАТА ИЗРАЗЯВА ДУХА.
8.       ПОЗНАНИЕТО НЕ ДАВА ПРАВО НА ВЛАСТ.
9.       НЕ СЕ ВЕЛИЧАЙ.
10.    НЕ АБСОЛЮТИЗИРАЙ ПРЕХОДНОТО.
11.    УВАЖАВАЙ, НО НЕ СЛЕДВАЙ СЛЯПО.
12.    ОТГОВОРНОСТТА Е НА МОЖЕЩИТЕ.
13.    ПЪТЯТ НА ПОЗНАНИЕТО Е ИНДИВИДУАЛЕН.
14.    ПРЕМИНАВАНЕТО НА СЛЕДВАЩО НИВО Е ОВЛАДЯВАНЕТО НА ПРЕДХОДНОТО.
15.    ПРЕДАВАЙ САМО ТОВА, КОЕТО ВЛАДЕЕШ.
16.    БАЛАНСЪТ НА МАТЕРИЯТА Е ЧАСТ ОТ ХАРМОНИЯТА.
17.    ТЪРСИ ХАРМОНИЯТА, БЕЗ ДА НАРАНЯВАШ.
18.    ПОМАГАЙ, КОГАТО ПОМОЩТА ТИ Е ПОЖЕЛАНА.
19.    УЛОВИ МИГА.

20.    ЖИВЕЙ В ИСТИНА.

ТЕЗИ СЪВЕТИ

НЕ БИВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ

НИКОГА!